ניקולטי
לתיאום פגישה
השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם
התקשר עכשיו: 053-9382120
תנאי תקנון האתר

תנאי תקנון האתר

תקנון אתר החברה SHOP 

תקנון אתר ניקולטי און ליין 

תנאים כלליים


לקוח/ה יקר/ה:


אנו מברכים אתכם ושמחים שבחרתם לרכוש מוצר באמצעות אתר האינטרנט המקוון של חברה אתר ניקולטי און ליין (להלן: "האתר"), אשר מהווה פלטפורמה לסחר אלקטרוני אותו מפעילה חב' רהיטי חן איטליה בע"מ ח.פ. 514165414 (להלן: "מפעילת האתר"; החברה). בתקנון ובתנאים הכלליים שלהלן מוצגים התנאים הרלבנטיים להתקשרות בין הצדדים ובכלל זה – אופן ביצוע רכישה של מוצרים באתר, לרבות תנאים הייחודיים לעסקה עם מפעילת האתר, מועדי אספקה, דרכים ועלויות שינוע והובלה ולרבות תנאים לביטול עסקה. הנכם מתבקשים לקרוא את תקנון ותנאים הכללים שלהלן בעיון רב ובשוליו יהיה עליכם לאשר וליתן הסכמה מפורשת הן לתקנון החברה והן לתנאים הכלליים שלהלן, וכי מתן הסכמה כאמור מהווה חוזה מחייב בין מבקש השירות לבין החברה לכל דבר ועניין.


1. אני מאשר כי ראיתי דוגמא ו/או תמונה ו/או מפרט של המוצרים המוזמנים ו/או מוצרים דומים להם ואלא המוצרים אותם אני מעוניין לרכוש. האתר, על כלל תכניו ו/או השירותים המוצעים בו,  מסופקים על ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם אצל המשווק באיטליה. חברה לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא ביחס להתנהלות באתר, לרבות, אך לא רק, ביחס לכל תוכן ו/או שירות ו/או מידע המוצגים בו.

2. ידוע לי כי במוצרים המוזמנים יתכנו סטיות בגווני צבעי הריפוד, בהשוואה לדוגמאות בחנויות ו/או בתמונות ואני מסכים כי סטיות אלו לא יהוו הפרה של התחייבות החברה לספק את ההזמנה ואני מוותר על עילת תביעה שהיא נגד החברה או מי מטעמה בקשר לכך.

3. ידוע לי כי במערכת ישיבה מרופדת בעור, שהוא חומר טבעי, יתכן שיופיעו בריפוד תופעות האופייניות לעור אמיתי, כמו צלקות, חריצים, נקבוביות, סטיות ושינויים בצבע ובמרקם, הבדלי גובה, התרחבות והתכווצות של העור. השימוש השוטף במערכת הישיבה (בריפוד עור או בריפוד בד) יתכן ויגרום לכך שיחולו שינויים ברכות הספוגים וגמישות כריות הישיבה, וכן ייווצרו בריפוד גלים וקפלים. לאור העובדה כי מערכות הישיבה מרופדות בעבודת יד, תתכן סטייה של 5% מהמידות המצוינות בסקיצה.

4. ידוע לי כי עלי לבדוק את הטובין במועד קבלתם ולהודיע לחברה על כל פגם/אי התאמה מיד לאחר הבדיקה או מיד לאחר שגילה אותם, אין החברה אחראית על הפגם /אי התאמה במידה והלקוח לא דיווח על כך.

5. שינוי בהזמנה רק לגבי מוצר הקיים במלאי יתאפשר עד 7 ימים מיום ההזמנה המקורי. אחרי 7 ימים לא יתאפשר לשנות את המפרט של ההזמנה.

6. במקרה של מכירה מהמבצעים באתר ו/או עודפים באתר ו/או סוג ב' – אין החלפה ו/או החזרה ו/או ביטול של ההזמנה – למוצרים כאלו יינתנו 6 חודשי אחריות בלבד.

7. ביטול ההזמנה ע"י הלקוח בהתאם למפורט בתנאי ההזמנה ובכפוף להוראות כל דין.

8. בנוסף על האמור ובתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א -2010, לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה עד 14 ימים מיום אספקת המוצר אך ורק במקרה שלא נעשה שימוש במוצר לרבות הרכבה/ פירוק/ של ידיות ו/או רגליות ו/או כל אביזר אחר המותקן על המוצר ובלבד שהמוצר ארוז באריזתו המקורית, אינו פגום תקין וחדש לחלוטין ולא נגרמה פגיעה כלשהי למוצר. יודגש, כי פתיחת אריזה, לרבות, אך לא רק, התקנה של ידיות/ רגליות ו/או כל אביזר אחר במוצר וכדומה תחשב כמוצר שנעשה בו שימוש ובמקרה כזה לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה. הודעת ביטול כאמור תישלח בכתב אל מחלקת שירות הלקוחות של מפעילת האתר, לפקס 03-9521241 או דואר אלקטרוני [email protected] ובכפוף לאישור נציג החברה בדבר תקינות המוצר, החברה תשיב ללקוח את כספו בהתאם  להוראות תקנות 3, 4, 5 ו- 6 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א -2010.

9. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל עיכוב באספקה כתוצאה ממידע שגוי שנמסר במעמד ביצוע ההזמנה ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה ו/או מי מטעמה. במקרים כאמור לעיל, הלקוח יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם למועדים הקבועים בדין, ובהתאם למפורט בסעיף 8 לעיל.

10. החברה תהא רשאית לבטל עסקה במקרים הבאים:

10.1.     נפלה טעות סופר בהצעה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

10.2.     ככל שיתברר כי ביצוע ההזמנה כרוך בפעילות שאינה חוקית;

10.3.     במקרה של כוח עליון ו/או גורמים שאינם בשליטתה של החברה המונעים את המשך ביצוע ההזמנה ו/או ניהולה באופן תקין;

10.4.     בהיעדר פרטיו המלאים והמדויקים של הלקוח;

10.5.     בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לאמור בתקנון זה;

הודעה על ביטול ההזמנה תיעשה באמצעות דוא"ל או לטלפון שמסר הלקוח.

11.במקרה של ביטול עסקה כאמור לעיל, לא תהא ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

12. ידוע לי כי הפריטים שהוזמנו על ידי והוגדרו כהזמנה "כהזמנה מיוחדת" מיוצרים במיוחד עבורי על פי דרישותיי המיוחדות – מידות, צבע חומר, דרגת קושי וכו', ועל כן ובהתאם להוראות ס' 6 (א) (2) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2010, לא תחול לגבי ההזמנה זו זכות הביטול הקבועה בתקנות. ככל ואחליט לבטל את ההזמנה המיוחדת, אשלם פיצוי מוסכם ללא צורך בהוכחת כל נזק כדלקמן: תוך 10 ימים מיום חתימת ההזמנה –הפיצוי המוסכם שאשלם לחברה יהיה 20% מערך ההזמנה. תוך 30 יום מיום חתימת ההזמנה – הפיצוי המוסכם שאשלם לחברה יהיה 30% מערך ההזמנה .לאחר 30 יום מיום חתימת ההזמנה – הפיצוי המוסכם שאשלם לחברה יהיה 50% מערך ההזמנה . ידוע לי אני מסכים כי החברה רשאית לדרוש ולתבוע ממני כל נזק או הוצאה או כל סכום שהוציאה החברה בקשר עם הפרתי את תנאי ההזמנה ואני מתחייב לשלמו. ידוע לי ואני מסכים כי החברה רשאית לחלט כל סכום ששילמתי על חשבון ההזמנה בכדי להיפרע את כל הנ"ל. מובהר, כי בנוסף לתשלום דמי הביטול לעיל להלן - ככל והעסקה בוצעה באמצעי תשלום של כרטיסי אשראי, הלקוח יחויב בתשלום בעד דמי סליקת כרטיס האשראי בשיעורים ששולמו על ידי החברה לחברת כרטיסי האשראי.

13. ידוע לי כי מערכות הישיבה מיוצרות במפעלי ניקולטי באיטליה וכפופה לאישור היצרן. ככל והמערכת אינה מיוצרת עוד, או כי מכל סיבה אחרת הוא אינו מוכן לייצרה, תבוטל ההזמנה ללא כל פיצוי ללקוח.

14. המחירים המופיעים באתר הינם מחירים הכוללים מע"מ כחוק. 

15. הסחורה נשארת בבעלות המוכר עד לגמר התשלום המלא בפועל.

16. המחיר אינו כולל הובלה והרכבה אלא אם  צוין אחרת בהזמנה. 

תעריף הובלה והרכבה

17. עלות הובלה והרכבה של מוצר/ים שהלקוח מזמין באמצעות האתר הינו תשלום נוסף וישולם על ידי הלקוח רכיב נפרד מהמוצר ואינו מהווה חלק מהמחיר הסופי של המוצר המופיע באתר. מחיר הובלה עבור פריט אחד ומעלה לכל חלקי הארץ (למעט אזור אילת והערבה) הינה בסך 350 ש"ח. משלוחים לאזור אילת והערבה– מחיר הובלה יעמוד על סך של 800 ₪ עבור פרטי אחד ומעלה. הובלה באמצעות מנוף – במידה ולא ניתן יהיה להעלות את המוצרים דרך חדר המדרגות ו/או במעלית יוזמן מנוף בעלות סך של 250 ₪ עד קומה 3 ו50 ₪ לכל קומה נוספת. עלות המנוף תתווסף למחיר ההובלה. תוספת תשלום עבור קומות בבניין מגורים – במידה ולא ניתן יהיה להעביר את המוצר/ים באמצעות מעלית הבנין ו/או בהעדר גישה מתאימה להעברת המוצר/ים בבטחה באמצעות המעלית ו/או המדרגות בבנין המגורים, תיגבה מהלקוח תוספת של 50 ש"ח לכל קומה מעל החל מהקומה ה- 3.

תנאי תשלום:

18. גמר התשלום יתבצע מיד עם ההודעה על הגעת הסחורה לארץ בטרם האספקה ללקוח במזומן ו/או בכרטיס אשראי בחנות ובכל מקרה טרם האספקה. תשלום עבור המוצר ישולם מראש על הלקוח; תשלום עבור ההובלה ישולם לכל המאוחר בעת ביצוע ההזמנה. 

19. תנאי תשלום בכרטיס אשראי - הלקוח יהיה רשאי לפרוס התשלום עד ל- 10 תשלומים ללא ריבית;  למען הסר ספק יובהר, כי עסקה ששולמה באמצעות כרטיס אשראי תחשב כעסקה רק לאחר שיתקבל אישור חב' האשראי לביצוע התשלום. לעניין זה מועד ביצוע ההזמנה יהיה החל ממועד בו התקבל אישור מאת חב' האשראי לעסקה. 

20. אבטחת מידע ביצוע התשלום באמצעות כרטיס האשראי. החברה מתחייבת לעמוד בכל התקנים הנדרשים של אבטחת מידע בכדי להבטיח את שמירת פרטי כרטיס האשראי שלכם והמידע האישי שלכם.[1]

21. עיכוב באספקה עקב בקשת הלקוח של יותר מ 30 יום יחויב ב 500 ש"ח+מע"מ לחודש או חלקו עבור אחסנה וביטוח.

22. ידוע לי כי אחריות החברה היא כמפורט בתעודת האחריות שמוצגת באתר – לצפייה בתעודת אחריות ושניתנה לי האפשרות לעיין בה, ושתימסר לי במועד מסירת המוצרים, ידוע לי כי במידה ויגלה פגם או ליקוי כלשהו עלי לקבל שירות אך ורק מהחברה ואני מתחייב לאפשר לחברה לבצע כל טיפול או תיקון כנדרש.


אנחנו עושים כל הניתן להגן על פרטי כרטיס האשראי שלכם והמידע הרגיש שלכם. האתר עובד בתקן PCI-DSS בו לצורך ביצוע תשלום הגולש מועבר ישירות לאתר מאובטח של חברת הסליקה כך שפרטי כרטיס האשראי שלכם אינו נשמר כלל בשרתי האתר. מספר כרטיס האשראי והפרטים הנוספים שאתם מזינים בעת הקנייה במערכת נשלחים ישירות אל חברת הסליקה ולא מאוחסנים באתר בשום צורה שהיא. בצורה זו נמנעת האפשרות מצד שלישי להגיע לפרטי כרטיס האשראי שלכם

23. זמן אספקה כ- 90 ימי עסקים (לא כולל עיכובים ו/או שביתות בנמלים בישראל ובחו"ל, חגים בארץ ו/או בחול ו/או עיכובים שאינם בשליטת החברה). אני מצהיר כי הובהר לי שמועד האספקה הנקוב בהזמנה (כ- 90 ימי עסקים) הוא מועד משוער בלבד ועלול להשתנות עקב סיבות וגורמים שאינם בשליטת החברה. אני מסכים כי איחור באספקת המוצרים מסיבות שאינן תלויות בחברה ו/או שאינן בשליטתה כגון שביתה או עיכובים בנמלים בארץ ובחו"ל, חגים בארץ או בחו"ל לא יהווה הפרה של התחייבות החברה לספק את המוצרים במועד הנקוב בהזמנה, ולא יקנה לי עילת תביעה נגד החברה בגין האיחור באספקה וכגון כל נזק שייגרם לי מחמת האיחור . בנוסף אני מצהיר ומסכים כי איחור של 30 ימי עסקים מכל סיבה שלא תהא, באספקת המוצרים-לא יהווה הפרה ולא אפוצה בגינם בכל מקרה. עוד ידוע לי כי ככל והחברה לא תצליח לייבא את הסחורה שהזמנתי מחמת תקנים מקומיים ו/או הגבלות חוקיות או אחרות הרי שלא יהיה בכך משום הפרת התחייבויותיה  של החברה וההזמנה תבוטל ללא כל חיוב כספי מצד למשנהו למעט השבה נומינלית של הסכומים ששילמתי, אם שלמתי, על חשבון ההזמנה .

24. ידוע לי כי עלי לאשר בחתימתי על גבי תעודת המשלוח או כל מסמך אחר כי המוצרים סופקו במלואם וללא פגם וזאת עם קבלת המוצרים אצלי וסיום הרכבתם על ידי מרכיב מוסמך מטעם החברה.

25. ידוע לי כי המוצר שהזמנתי מגיע באריזה מקורית ואם אבקש לבטל את ההזמנה אוכל לעשות זאת בכפוף להוראות כל דין ובלבד שלא פתחתי את אריזת המוצר ו/או כל שינוי כמפורט בסעיף 8 לעיל. אני מאשר/ת כי ידוע לי כי במידה ואפתח את אריזת המוצר לא אוכל לבטל את העסקה.
26. ידוע לי כי אם לא אאשר את קבלת המוצרים על גבי תעודת המשלוח, אך קיבלתי את המוצרים לידיי יראו אותי כמי שחתם על תעודת המשלוח. ידוע לי כי חוסר בהזמנה ו/או פגמים במוצרים שציינו על ידי בפירוט על גבי תעודת המשלוח, יטופלו על ידי החברה  בתוך 30 ימי עסקים וכי תיקון חוסר ו/או פגם כאמור שלא צוין על גבי תעודת המשלוח, יהיה בתשלום בלבד.

27. בחתימתי על גבי ההזמנה זו אני מצהיר ומאשר כי אין כל מניעה פיזית להוביל אותם ליעדם המפורט בהזמנה זו. היה ובוצעה הובלה אולם לא ניתן להכניס את המוצרים למקום האספקה שמסרתי מחמת רוחב דלתות וכיו"ב או כל סיבה אחרת שאינה בשליטת החברה, יוחזרו המוצרים למחסני החברה ואני אשא בהוצאות ההובלה חזרה למחסני החברה, אחסנת המוצרים במחסניה וכמו בהובלה חוזרת כאמור לפי מחירון ההובלה של החברה. הובלה חוזרת תתואם בתוך לא יאוחר מעשרה ימי עסקים ולאחר מכן רשאית החברה לנקוט באחד הדרכים הנקובות בסעיף 12 או 10 לעיל.

28. לתמורה המוסכמת יתווסף מס ערך מוסף כפי שיהיה במועד אספקת המוצרים וכן כל מס, אגרה או היטל שיוטלו בגין יבוא המוצרים לישראל בתקופה שבין מועד ההזמנה למועד האספקה. אם יהיה שינוי בשיעור מס ערך מוסף במועד האספקה, בהשוואה לשיעורו במועד ההזמנה, אשלם לחברה את ההפרש, אם וככל שיהיה במועד האספקה.

29. אין באמור במי מהתנאים המפורטים לעיל כדי לגרוע מזכויותיה של החברה כלפיי לפי כל דין.

הליכים משפטיים

30. הדין הישראלי החל הינו הדין הישראלי, כך שבמקרה של הליכים משפטיים - סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל עניין תהיה לבית המשפט במחוז בו ממוקמים משרדי החברה בראשל"צ.

31. יודע לי כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד החברה או צדדים שלישיים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין להנהלת האתר, תהא מוגבלת לתקופה של 6 חודשים החל ממועד אספקת המוצהר לידי. ידוע לי בחתימתי על תקנות זה לעיל ולהלן, ניתנת על ידי הסמכה מפורשת לקביעת תקופת ההתיישנות לפרק זמן של 6 חושים כמשמעות מונח זה בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

תנאים כללייים לאתר ניקולטי און ליין

32. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות החוק, תגברנה הוראות החוק.

33. כל הרוכש מוצר באתר מצהיר כי קרא תקנון זה וכי הינו מודע לכללי ההשתתפות באתר והוא מקבלם על עצמו.

34. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע. כל שימוש באתר מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה ולתנאי מדיניות הפרטיות המפורטים בתקנון זה לעיל ולהלן.

35. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה מראש. תוקפו של השינוי יחל מרגע פרסומו באתר זה.

36. השימוש באתר כפוף לתנאים המצטברים המפורטים להלן:

משתמש בגיר (שמלאו לו 18 שנים), או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל. בעל חשבון דואר אלקטרוני פעיל. בוצעה הרשמה לאתר ונמסרו פרטים מלאים כנדרש. רכישה תתבצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי ו/או בינלאומי בתוקף, שהונפק על ידי חברת אשראי מוכרת. העסקה אושרה על ידי חברת האשראי. הכתובת למשלוח המוצרים נמצאת בישראל, במפת החלוקה של רשות הדואר. המשתתף קרא את התקנון ואישר אותו באופן שנקבע באתר.

37. החברה תספק מוצר, ובלבד ששולמה תמורתו המלאה. אספקת המוצרים והובלתם תתבצע בהתאם לרשום בדף המוצר. מועד אספקת המוצרים ישלח ללקוח באמצעות הודעת SMS .

38. מפעילת האתר מעניקה שירות בהתאם להוראות כל דין. לקבלת שירות למוצרים הנמכרים באתר יש להתקשר לטלפון 03-9524133 ימים א'-ה' בין השעות 8:00-15:00

סודיות פרטיות ומאגרי מידע

39. החברה מתחייבת לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההזמנה, בהתאם להוראות החוק.

40. הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981: מאגרי מידע: הנני מצהיר כי ידוע לי כי לא קיימת חובה חוקית למסור את המידע וכי מסירת המידע תלויה ברצוני לקבל את השירותים מהחברה ו/או על ידי מי מטעמה, ונעשית בהסכמתי. הנני מאשר כי המידע אודותיי, בין שנמסר ו/או יימסר על ידי ובין ממקורות או מגופים אחרים, יוחזק ויישמר, כולו או חלקו, במאגרי מידע בחברה ו/או אצל גוף אחר מטעמה אשר יהיו רשאים לעשות כל שימוש במידע לצורכי מתן שירותי אחריות ותחזוקה, מחקר, סטטיסטיקה, יצירת קשר ומשלוח עדכונים שוטפים אלי, מתן מידע כללי וכן להעבירו לצדדים שלישיים מטעמה לצורך כך.

41. קבלת חומר שווקי:עוד הנני מסכים כי החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע לצורך פניה אלי בהצעות לשירותים ו/או מוצרים אחרים ו/או נוספים הניתנים על ידי החברה ו/או על ידי צדדים שלישיים לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, מסרונים (SMS) פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ודוא"ל.

ככל שלא תביע את התנגדותך בכתב ביחס לאמור בסעיפים אלה, נראה אותך כמאשר ומסכים לכל האמור בהם. הנך רשאי בכל עת  לדרוש כי פרטייך ימחקו ממאגר המידע ע"י שליחת הודעה בכתב בדואר רשום לחברת רהיטי חן איטליה ברחוב רוזנסקי 10 ראשון לציון.

42. כל המידע המופיע באתר מוצע לציבור כמות שהוא (As Is). לא תהיה ללקוח כל טענה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות המוצר, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו. בנסיבות בהן יובא לידיעת מפעילת האתר כי מידע באתר אינו שלם או לחילופין נפלה בו טעות, תפעל מפעילת האתר לתיקון הטעות בהקדם האפשרי, ואולם החברה אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס למידע, במקרים בהם נקטה בכל האמצעים בכדי למנוע טעויות אלו.

43. מפעילת האתר שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, ומכל סיבה אחרת.

44. מפעילת האתר אינה אחראית ולא תישא באחריות, ישירה או עקיפה לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי שנגרמו, אם וככל שנגרמו, ללקוח בקשר עם האתר, השימוש בו, המוצרים, השימוש בהם, בשל הפסקת פעילות האתר.

45. החברה אינה אחראית לכל נזק הנובע מהפרעות ו/או הפסקות ו/או תקלות לפעילות התקינה של האתר. החברה אינה אחראית כל נזק שעלול להיגרם ללקוח, בין היתר, כתוצאה מגלישה באתר ו/או שימוש באתר ו/או הורדת מידע מהאתר ו/או בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה. מודגש כי התמונה המופיעה בדף המוצר הינה להמחשה בלבד. בכל מקרה של פער ו/או סתירה בין התמונה לבין דף המוצר, יגבר דף המוצר על התיאור הנשקף מהתמונה. החברה אינה אחראית על מוצרים שהותקנו בשונה מהנחיות החברה ו/או שניזוקו כתוצאה מהתקנה לקויה.

46. כל הנמצא באתר זה, הינו רכושה הבלעדי של מפעילת האתר, ובכלל זה  מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של מפעילת האתר היא אסורה בהחלט. זכויות הקניין הרוחני באתר על כל האלמנטים שבו, כולל, אך לא רק, זכויות יוצרים, סימני מסחר, מאגרי מידע, פטנטים, מידע סודי, ואיסוף המידע האישי של הגולשים הינו בבעלותה ו/או בשליטתה של החברה. כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה של החברה ו/או מי מטעמה.

47. החברה רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר גישת לקוח לאתר אם יפר תנאי תקנון זה.

48. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכויות לערוך מעת לעת שינויים בתקנון האתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר, בלא צורך להודיע על כך מראש. הנהלת האתר לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או שינוי שנגרם כתוצאה משינוי שבוצע על ידי מפעילת האתר בתקנון ובתנאים הכלליים דלעיל.

הריני מאשר כי קראתי התנאים המפורטים בתקנון לעיל ואני מאשר כי קראתי את תוכנו ומסכים לכל התנאים לעיל.

הריני מאשר ונותן הסכמה מפורשת לחברה כי הפרטים הנ"ל ישמשו את החברה ו/או מי מטעמה לצרכי משלוח של תכנים ומידע שיווקי של החברה במסגרת פעילותה העסקית בפרסום ו/או שיווק מוצרים ו/או עדכון מבצעים ו/או הטבות כלשהן לחברי מועדון, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, לרבות קבלת דיוור בכל אמצעי תקשורת ו/או באמצעות המדיה ו/או משלוח תכנים בהודעותSMS  או MMSולרבות משלוח באמצעות הדואר אלקטרוני.לבירורים ומידע
טלפון: 053-938-2120
שעות פעילות:
א' - ה' 20:00 - 09:00
ו' 14:00 - 09:00
שבת 20:00 - 11:00
טופס יצירת קשר
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או פנייה
imgcontact